HMS/Internkontroll

Forskrift om miljørettet helsevern, § 4. Ansvar. Internkontroll
Leder av virksomheten har ansvar for å påse at bestemmelsene i eller i medhold av denne forskrift overholdes, og skal rette seg etter de pålegg som kommunestyret til enhver tid gir. Virksomhetens eier skal påse at det er etablert et internkontrollsystem. Det er barnehageleder som er ansvarlig for at det er et internkontrollsystem som ivaretar ansatte og barn.

(HMS = Helse- miljø- og sikkerhet)
Barnehagen har en Helse- miljø- og sikkerhetshylle (HMS-hylle) sentralt plassert. De fleste skoler og barnehager har utarbeidet flere prosedyrepermer. Permene er ofte plassert på flere steder, noe som gjør det vanskelig å få god oversikt . Barnehagens internkontroll for HMS skal inneholde prosedyrer og praktiske sjekklister som skal benyttes ved større og mindre byggearbeid. Ansatte og brukere som skal medvirke i byggeprosessen fra planstadiet til ferdigstillelse skal inviteres til å komme med forslag til hvor HMS-hylla bør plasseres. Ved å samle det som finnes av prosedyrepermer i en HMS-hylle, vil alle ansatte få lett tilgang til de ulike permene når de trenger det. Hylla bør også benyttes til introduksjon av virksomhetens HMS- og miljørettet helsevernprofil til nyansatte og foreldre. Innholdet i HMS-hylla og bruk av prosedyrebøkene bør være tema på FAU- og SU-møte. Her kan foresatte se om f.eks, lysforholdene, luftkvaliteten, sikkerheten, mm. er ivaretatt. Helse, miljø og sikkerhetsarbeid i barnehage omfatter flere felt og omfattende sett med regelverk. Foruten å ha full kontroll på kravene i fag- lovverket som omhandler barnehage, gjelder også:

 

Barnehageloven
http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-064.html

Arbeidsmiljøloven med forskrifter
http://www.lovdata.no/for/sf/sf-19770204-004.html

Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19951201-0928.html

Produktkontrolloven med forskifter
http://www.helsedirektoratet.no/loverogregler/forskrifter/produktkontrolloven___forskrifter_17322

 

 

Det er mange lover som skal hensyntas når man jobber i barnehage hvor brukergruppene er mange. Det kan være barn i alderen 0-6 år, og medarbeidergrupper. Alle skal hensyntas i HMS- systemene for å unngå skader på materiell, utstyr og personer. Barnehagen har derfor innarbeidet egne sjekkrutiner for utelekeplassen, i tillegg til at vaktmesteren årlig har sine kontrollrutiner. I tillegg forekommer det at barnehagen leies ut til andre brukergrupper utenom normal åpningstid, og kravene til HMS- systemer skal også omfatte disse gruppene.

Arbeidsmiljøloven (AML) og forskrift om miljørettet helsevern omhandler i utgangspunktet ulike grupper. AML er arbeidstakernes lovverk, mens miljørettet helsevern er for å ivareta barna. I og med at disse to gruppene opererer i de samme fysiske miljøene, er det naturlig å se disse sammen i ett system.

Bygningsmassen er variabel i en barnehage, og det er viktig at vedlikehold ivaretas både inne og ute for å forebygge forfall og for at ikke bygningene skal gi helsemessige negative konsekvenser for brukerne.

Praktisk HMS-arbeid:
For å omsette helse, miljø og sikkerhet til praktisk handling har Ekeberg Barnehage i innført følgende rutiner:

Vi gir foreldre informasjon på det første foreldremøte i august/september om at det ligger skohetter ved alle inngangsdører i barnehagen, og at detter er viktig for oss, både i forhold til å få et best mulig innemiljø for barn og voksne, og for å gjøre renholdet enklere.

Det gis også informasjon om at alle biler som parkeres utenfor barnehagen skal ha motoren av. Dette er både av miljøhensyn og sikkerhetshensyn.

I barnehagen vil det til tider oppbevares medisiner i forhold til barns sykdom. Disse oppbevares alltid i låsbare skap.

Barnehagen har faste rutiner for å sjekke uteområdet for sopp den tida på året det er aktuelt.

Barnehagen jobber også i forhold til å velge det mest miljøvennlige, både i forhold til lekeutstyr, maling, renholdsmidler etc.

Barnehagen jobber aktivt med å ha riktig innetemperatur og gode lufterutiner.

Barnehagen har fått veggmonterte toaletter som bedrer luftkvaliteten, og letter renholdet.

Av helsemessige årsaker brukes kun papirhåndkler i barnehagen, og engangskluter til vask.

Vi har avskrapningrister ved alle inngangsdører.


Verneombud

Verneombudets rolle ved Ekeberg barnehage:

Opplæring
For å kunne gjøre en tilfredsstillende jobb og for å få en god innføring i hva dette vervet innebærer, holdes verneombudskurs, der det gis grunnleggende opplæring i hva som er vervets ansvar og oppgaver.

Tid til arbeidet
Verneombud skal utføre sine oppgaver i arbeidstiden. Rutinejobbene er det veldig viktig å gjøre til faste tider. For eksempel brannøvelser, vernerunde på hele bygget/uteområdet, brannvernerunder og generelle avvik man legger merke til i hverdagen.

Oppgaver som verneombud
Arbeidsmiljølovens § 6 forteller hvilke oppgaver verneombudet har. Verneombudet skal «se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven» (Hentet fra nettsidene til Arbeidstilsynet). Det verneombudet først og fremst skal jobbe med er altså sikkerheten til arbeidstakere, men og i og med at det er en barnehage, må man også se til at barnas sikkerhet også ivaretas. Det som er viktigst er at de ansatte jobber under forhold som ikke utsetter dem for fare; at verneinnretninger og verneutstyr er i forsvarlig stand at ansatte får tilstrekkelig opplæring, øvelse/instruksjon i forhold som kan føre til farlige situasjoner at arbeidet ellers er tilrettelagt slik at de ansatte kan utføre arbeidet på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte at meldinger om arbeidsulykker m.v. i samsvar med arbeidsmiljølovens paragrafer blir sendt. Arbeidsmiljøloven veier tyngst og har mest å gjøre med dette vervet, sammen med helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Arbeidstilsynet kan komme og ta stikkprøver hos oss. Da er det verneombudets oppgave, sammen med arbeidsgiver, å følge dem rundt og se til at vi oppfyller lovens krav til sikkerhet. Om det påvises mangler skal ombudet følge opp at pålegg og henstillinger fra Arbeidstilsynet blir fulgt.

Stikkord til vervet
– verneombudet må arbeide aktivt
– være et eksempel på vernetenkning
– samarbeide med kolleger om oppgaven – om forslag til hvordan kritikkverdige forhold bør rettes
– være innsiktsfull i lovverk
– se på helheten i virksomheten for å få et godt arbeidsmiljø